Healthy Matters

趙志輝醫生

家庭醫學專科醫生
語言 廣東話、英語
專業資格
香港大學內外全科醫學士 | 香港家庭醫學學院院士 | 澳洲皇家全科醫學院院士 | 香港大學社區老年醫學深造文憑 | 香港大學醫學內科診斷及治療深造文憑 | 香港大學社區精神醫學深造文憑 | 香港大學公共衛生碩士 | 香港醫學專科學院院士(家庭醫學)
更多醫療專家
你是否趙志輝醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們