Healthy Matters

蔡麗珍醫生

家庭醫學專科醫生
專業資格
英國倫敦大學內外全科醫學士 1990 | 英國皇家內科醫學院院士 | 香港家庭醫學學院院士 | 澳洲皇家全科醫學院院士 | 香港醫學專科學院院士(家庭醫學)
診症地點
大角咀
太子站D出口
更多醫療專家
你是否蔡麗珍醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們