Healthy Matters

簡志亮醫生

家庭醫學專科醫生
專業資格
香港大學內外全科醫學士 | 香港家庭醫學學院院士 | 澳洲皇家全科醫學院院士 | 英國皇家全科醫學院院士 | 英國皇家內科醫學院院士 | 愛爾蘭皇家內科醫學院院士
更多醫療專家
你是否簡志亮醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們