Healthy Matters

楊聿川醫生

急症科醫生
語言 普通話、英語、廣東話
專業資格
香港中文大學內外全科醫學 | 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員 | 香港急症科醫學院及香港中毒諮詢中心臨床毒理學文憑 | 皇家急症科醫學院院士 | 香港急症科醫學院院士 | 香港麻醉科醫學院危重病學院士 | 香港醫學專科學院院士 (麻醉科) | 香港醫學專科學院院士 (急症科)
診症地點
沙田
大學站B出口
更多醫療專家
你是否楊聿川醫生並希望更新診所資訊? 聯絡我們